คู่มือการใช้

 

กระบวนการสมัครสหกิจศึกษา

1. ทำการสมัครสหกิจให้เรียบร้อย แล้วทำการเข้าระบบ
2. ควรตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาว่ามีโปรแกรม อ่านไฟล์ PDF เช่น Foxit Reader และ Adobe Reader หรือไม่ ถ้าไม่มีจะไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครสหกิจ เพื่อไปทำขั้นตอนต่อไปได้
Download (Freeware)
คลิก ลิงค์สำรอง คลิก

3. พิมพ์ใบสมัคร และสามารถติดตามผล การเข้ามารับหนังสือตอบรับ และเอกสารส่งตัวจากทางสหกิจ ได้จากทางระบบสหกิจศึกษา
4. ให้นักศึกษานำใบสมัครทำตามขั้นตอนต่อไปให้เสร็จเรียบร้อย แล้วจึงนำเอกสารมาส่งยังสำนักสหกิจศึกษา
ตัวอย่างเอกสาร สสศ.02
คลิก **ในกรณที่ีนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สถานที่เดียวกัน โปรดส่งใบสมัครมาพร้อมกันด้วย**

5. เมื่อนักศึกษานำเอกสารใบสมัครส่งมายังสำนัำกงานสหกิจ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักงานสหกิจศึกษาจะทำหนังสือขอความอนุเคราะห์(แบบตอบรับว่าทางสถานประกอบการจะรับนักศึกษาเข้าฝึกงานหรือไม่) เอกสารนี้จะใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน ให้นักศึกษามารับเอกสารเพื่อไปส่งสถานประกอบด้วยตัวนักศึกษาเอง **หมายเหต** เอกสารขอความอนุเคราะห์อาจจะไม่เสร็จภายใน 2- 3 วัน ถ้ารองอธิการบดี ออกไปปฏิบัติราชการภายนอกมหาวิทยาลัย เนื่องจากเอกสารทุกฉบับของสหกิจต้องให ้รองอธิการเซ็นก่อนส่งหนังสือออกไปยังสถานประกอบการ หรือ โทรติดต่อสอบถามตามเบอร์โืทรด่านล่าง

6. เมื่อนักศึกได้รับจดหมายข้อความอนุเคราะห์จากสำนักงานสหกิจแล้ว ให้นักศึกษานำจดหมายไปยื่นกับทางสถานประกอบการ เพื่อให้ทางสถานประกอบการเซ็นเอกสาร(สสศ.03) ยืนยันส่งมาทางสำนักงานสหกิจว่า รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัิติงานหรือไม่ ถ้าทางสถานประกอบการไม่รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถสมัครสหกิจได้อีกครั้ง เพราะนักศึกษาจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
ตัวอย่างเอกสาร สสศ.03 รับนักศึกษา คลิก ตัวอย่างเอกสาร สสศ.03 ไม่รับนักศึกษา คลิก

7. เอกสาร สสศ.06 และ สสศ.07 นักศึกษาจะได้รับเอกสารก็ต่อเมื่อ ทางสถานประกอบการได้เซ็นหนังสือตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจแล้วเท่านั้น โดยเอกสาร สสศ.06 และ สสศ. 07 จะแนบไปกับเอกสารส่งตัวนักศึกษา ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจ ของเทอมที่นักศึกษาสมัคร

*** โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกิจในเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. ตามเวลาราชการ ***
*ในกรณีที่เอกสารไฟล์ PDF ไม่แสดงผล ให้กด Refresh F5 ครับ*