X [ปิดหน้าต่าง]
ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษาสหกิจศึกษา

/ *

* กรอกตัวเลข 12 ตัว ไม่ต้องใส่ขีด ( - )

* กรอกตัวเลขหรืออักษรไม่เกิน 4 ตัว

*

*

*

*

* เลือกตามชั้นปี..ที่เริ่มปฏิบัติสหกิจศึกษา เช่น เริ่มปฏิบัติสหกิจศึกษาปี 4 ก็ให้เลือก 4

*

* ( ถ้านักศึกษา GPA ไม่ถึง 2.00 ให้เขียน คำร้อง แนบมากับใบสมัครด้วย)

*

* ( ถ้าสาขาวิชาไม่แสดงผลให้กด F5 หรือ กด Refresh หน้าจอ )

*

*

*

*

*

*

 


บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อนักศึกษาได้

 

*

*

*

บิดา มารดา พี่สาว พี่ชาย อื่นๆ

*

*

*

*

*

*

*

 การเลือกสถานประกอบการ

 

สำนักงานสหกิจจัดหาให้ จัดหาเอง


********************************** << โปรดอ่าน >> *************************************
1. นักศึกษาควรจะได้ที่ฝึกงานก่อน จึงทำการสมัคร จะได้ไม่ต้องทำเอกสารหลายครั้ง
2. ถ้านักศึกษาต้องการเปลี่ยนที่ฝึกงาน ให้พิมพ์เอกสารเก่าออกมา แล้วใช้ปากกาแก้ไขได้
3. นักศึกษาที่ไปสถานประกอบการเดียวกัน ให้นำใบสมัครมาพร้อมกัน จะได้ทำเอกสารไปด้วยกัน


ชื่อสถานประกอบการ

(ค้นหาข้อมูลสถานประกอบการเก่าๆ คลิก)

*

*

*

*

*

*

-------- ชื่อผู้มีอำนาจลงนามรับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจ --------

-------- ถ้าไม่ทราบให้เขียนเป็นฝ่ายทรัพยากรบุคคล --------

* ต้องเลือก

* ต้องกรอก

* ต้องกรอก

-------- ชื่อผู้ประสานงาน / พี่เลี้ยง / คนดูแล ช่วงออกฝึกสหกิจ --------

*

*

......................................................................................

*************เงื่อนไขในการสมัครสหกิจ************
1. โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนทำการสมัครสหกิจศึกษา เพราะนักศึกษาจะ-
ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
2. นักศึกษา 1 คน สามารถสมัครได้ครั้งเดียวเท่านั้น ต่อ 1 ID(รหัสนักศึกษา) ถ้านัก-
ศึกษาต้องการสมัครอีกครั้ง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ตามเบอร์โทรฯ ด้านล่าง

3. ถ้านักศึกษาไปฝึกปฏิบัติสหกิจหลายคน ต่อหนึ่งสถานประกอบการ ให้นักศึกษานำ-
ใบสมัครมาส่งพร้อมกัน

คลิก เพื่อยอมรับเงื่อนไขและสมัครสหกิจ

{ }