puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate

 

   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งประเภททั่วไปแนบท้ายประกาศสานักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ หน่วยงานที่จะบรรจุ สานักงานสหกิจศึกษา
 

ตำแหน่งประเภททั่วไป
    ลำดับที่ 1. นางสาวนันท์มนัส เลิศจรุงจิต

    ลำดับที่ 2. นางสาววิญามินทร์ โสภณ

    ลำดับที่ 3. นายศุภชัย วงศ์วรกาญจน์

    ลำดับที่ 4. นางสาววนิดา ทองชื่น

 

ลายละเอียดเพิ่มเติม...

      
   ด้วยสมาคมสหกิจศึกษาไทย กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
รุ่นที่ 16 ระหว่างวันอังคารที่ 5 - วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ 2556  ณ โรงแรมคาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้เวลา 4 วัน ค่าลงทะเบียนท่านละ 9,900 บาท โดยการลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น http://www.tace.or.th/  บัดนี้จนถึง 25 ตุลาคม 2556

logo pdf รายละเอียดเพิ่มเติม

   ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2556 ให้เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครดำเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายสหกิจอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ดำหนดจัดระหว่าง 7 -9 ส.ค 56........

logo pdfรายละเอียดเพิ่มเติมalt

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย อีเมล: oce@mail.rmutk.ac.th

โทรศัพท์:0-2287-9600 ต่อ 7070,7071  แฟกซ์: - เบอร์มือถือ: 092-793-9190 Copyright © 2011. All Rights Reserved. Power by OCE-RMUTK