puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate

  “โครงการพัฒนา มคอ.๓ และ มคอ.๕ รายวิชาการเตรียมสหกิจศึกษาในระหว่างวันจันทร์และวันอังคารที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ เจริญรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนที่โรงแรม 1...

แผนที่โรงแรม 2...

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินโครงการ...

ตารางกิจกรรมโครงการ...

รายละเอียดหลักสูตรโครงการ...

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ...

รายชื่อการขึ้นรถตู้เพื่อไปโครงการ...

 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาวันประชุม

1. ให้อาจารย์นำ มคอ. 3 ของสาขามาในวันอบรมด้วย

2. ให้อาจารย์นำ Notebook มาด้วย

3. ให้อาจารย์ Download มคอ. 3 และ มคอ. 5 จากเว็ปไซค์สหกิจมาด้วย

     - Download มคอ. 3 ...

      - Download มคอ. 5 ...

 

*************************************** หมายเหตุ *******************************


     รถออกเดินทำงจากมหาวิทยาลัย (บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี) วันที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 07.00 น (ล้อหมุนทันที)

 

***ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาการเตรียมสหกิจศึกษา ที่ไม่มาตามวันเวลาดังกล่าว ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด***

 

 

 

              สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการอบรม เรื่อง “การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ออกฝึก ช่วงเดือน เม.ย - ก.ค 2557 และ ช่วงเดือน มิ.ย - ก.ย 2557 วันอังคาร ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.ณ หอประชุมใหญ่ ตึกอธิการบดี

 

นักศึกษาสหกิจศึกษา ออกฝึกช่วง เม.ย ก.ค 57 มีจำนวนทั้งสิ้น 394 คน ประกอบด้วย

1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 สาขาวิชา มีจำนวน 127 คน

2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 สาขาวิชา มีจำนวน 46 คน
3) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3 สาขาวิชา มีจำนวน 47 คน
4) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 สาขาวิชา มีจำนวน 123 คน
5) คณะบริหารธุรกิจ 1 สาขาวิชา มีจำนวน 29 คน
5) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 2 สาขาวิชา มีจำนวน 33 คน

 

นักศึกษาสหกิจศึกษา ออกฝึกช่วง มิ.ย ก.ย 57 มีจำนวนทั้งสิ้น 102 คน ประกอบด้วย

1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 สาขาวิชา มีจำนวน 10 คน

2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 สาขาวิชา มีจำนวน 24 คน
3) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 สาขาวิชา มีจำนวน 43 คน
4) คณะบริหารธุรกิจ 1 สาขาวิชา มีจำนวน 25 คน

 

 

ข้อปฏิบัติในการปฐมนิเทศ

  1. แต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

  2. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุำกกิจกรรม

  3. ให้นักศึกษานั่งตามผังที่่กำหนดให้

 

แผนผังและตารางการเข้าร่วมสหกิจ

 

     1. แผนผังที่นั่งของนักศึกษาที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ..

     2. ตารางเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม..

         คณะวิศวกรรม

                1. วิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 35 คน

                2. วิศวกรรมโยธา จำนวน 41 คน

                3. วิศวกรรมอิเล็กฯ จำนวน 8 คน

                4. วิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 13 คน

                5. วิศวกรรมเคมี จำนวน 18 คน
                6. วิศวกรรมสำรวจ จำนวน 22 คน

         คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

                1. เทคโนโลยีเครืองเรือน จำนวน 1 คน
                2. ออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 37 คน
                3. เทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง จำนวน 11 คน
             4. เทคโนโลยีการจัดการความปลอดภัยของอาหาร จำนวน 24 คน              5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 2 คน

          คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

                1. อาหารและโภชนาการ จำนวน 7 คน

                2. การธุรกิจอาหาร จำนวน 1 คน

                3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 36 คน
                4. สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 44 คน

         คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

                1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 76 คน

                2. เทคโนโลยีเครื่องกล จำนวน 5 คน

                3. วิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 14 คน

                4. เทคโนโลยีโลหการ จำนวน 15 คน

         คณะบริหารธุรกิจ

                1. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 54 คน

          คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

                1. วิศวกรรมสิ่งทอ จำนวน 15 คน

                2. วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ จำนวน 18 คน         

 

               

 

เอกสารแนบสำหรับอาจารย์ประสานงาน

Power Point ปฐมนิเทศสหกิจ ปีการศึกษา 2/2556  alt

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน..  

ตารางกลุ่มย่อย..

 

 

* หากไม่ดำเนินการตามข้อปฏิบัตินี้จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษา*

 

   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งประเภททั่วไปแนบท้ายประกาศสานักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ หน่วยงานที่จะบรรจุ สานักงานสหกิจศึกษา
 

ตำแหน่งประเภททั่วไป
    ลำดับที่ 1. นางสาวนันท์มนัส เลิศจรุงจิต

    ลำดับที่ 2. นางสาววิญามินทร์ โสภณ

    ลำดับที่ 3. นายศุภชัย วงศ์วรกาญจน์

    ลำดับที่ 4. นางสาววนิดา ทองชื่น

 

ลายละเอียดเพิ่มเติม...

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย อีเมล: oce@mail.rmutk.ac.th

โทรศัพท์:0-2287-9600 ต่อ 7070,7071  แฟกซ์: - เบอร์มือถือ: 092-793-9190 Copyright © 2011. All Rights Reserved. Power by OCE-RMUTK