puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate


 

      ด้วยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจา สกอ. ให้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" ในนามเครื่อข่ายภาคกลางตอนบนและภาคกลางตอนล่าง โดยจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 18- 20 มิ.ย 2558 ณ โรงแรม โกลเด้น บีช ชะอำ จ.เพชรบุรี ................

ลายละเอียดเพิ่มเติม...


    ด้วยกรมจัดหารงาน กระทรวงแรงงาน มีภารกิจส่งเสริมให้ผู้ว่างาน ประชาชนทั่วไป นักเรียนและนักศึกษา ได้มีงานทำ มีรายได้ ด้วยการหางานให้ทำ และหาพนักงานให้กับนายจัาง/หรือสถานประกอบการ โดยการเชิญนายจ้างมารับสมัครงาน ณ สถานที่จัดหางาน เพื่ออำนวยสะดวกประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายให้กับฝ่ายนายจ้างและผู้ติดต่อสมัครงานได้มีโอกาศติดต่อกันโดยตรง

ลายละเอียดเพิ่มเติม...

  “โครงการพัฒนา มคอ.๓ และ มคอ.๕ รายวิชาการเตรียมสหกิจศึกษาในระหว่างวันจันทร์และวันอังคารที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ เจริญรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนที่โรงแรม 1...

แผนที่โรงแรม 2...

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินโครงการ...

ตารางกิจกรรมโครงการ...

รายละเอียดหลักสูตรโครงการ...

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ...

รายชื่อการขึ้นรถตู้เพื่อไปโครงการ...

 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาวันประชุม

1. ให้อาจารย์นำ มคอ. 3 ของสาขามาในวันอบรมด้วย

2. ให้อาจารย์นำ Notebook มาด้วย

3. ให้อาจารย์ Download มคอ. 3 และ มคอ. 5 จากเว็ปไซค์สหกิจมาด้วย

     - Download มคอ. 3 ...

      - Download มคอ. 5 ...

 

*************************************** หมายเหตุ *******************************


     รถออกเดินทำงจากมหาวิทยาลัย (บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี) วันที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 07.00 น (ล้อหมุนทันที)

 

***ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาการเตรียมสหกิจศึกษา ที่ไม่มาตามวันเวลาดังกล่าว ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด***

 

 

 

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย อีเมล: oce@mail.rmutk.ac.th

โทรศัพท์:0-2287-9600 ต่อ 7070,7071  แฟกซ์: - เบอร์มือถือ: 092-793-9190 Copyright © 2011. All Rights Reserved. Power by OCE-RMUTK