puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate

   ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2556 ให้เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครดำเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายสหกิจอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ดำหนดจัดระหว่าง 7 -9 ส.ค 56........

logo pdfรายละเอียดเพิ่มเติมalt

 

             เรียน อาจารย์ประสานงานประจำสาขาวิชาและอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมงาน การใช้แบบประเมิน ๓๖๐ องศา ของสำนักงานสหกิจศึกษา ในวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ในเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ.ห้องโสต ๑ อาคาร ๓๖

 

 

 

               แจ้งอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา ขอให้ส่งรายชื่ออาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจ ภาคเรียนที่ 1/55 มายังสำนักสหกิจศึกษา ภายใน วันศุกร์ที่ 8 มิ.ย 55 เพื่อจะดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคเรียนที่ 1/55

 

**โปรดดำเนินการภายในอาทิตย์นี้**

 

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย อีเมล: oce@mail.rmutk.ac.th

โทรศัพท์:0-2287-9600 ต่อ 7070,7071  แฟกซ์: - เบอร์มือถือ: 092-793-9190 Copyright © 2011. All Rights Reserved. Power by OCE-RMUTK