puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate

เกณฑ์การคัดเลือกสหกิจศึกษาดีเด่น

เกณฑ์การคัดเลือกสหกิจศึกษาดีเด่น(ตัวอย่าง 1)

        

          1. แบบเสนอผลงานสหกิจดีเด่น

                   สสศ.คข.01 แบบเสนอผลงานสหกิจศึกษา  ...

                     - แบบเสนอผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น(ตัวอย่าง 1) ... 
                     - แบบเสนอผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น(ตัวอย่าง 2) ...
                     - แบบเสนอผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น(ตัวอย่าง 3) ...
                  สสศ.คข.02 แบบประเมินผลคุณภาพโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษา  ...
                  สสศ.คข.03 เอกสารยืนยันการใช้ประโยชน์จากโครงานสหกิจศึกษา  ...

         2. ตัวอย่างโปสเตอร์ (Poster) ใช้นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา
        
- แบบตัวอย่างโปสเตอร์(ตัวอย่าง 1) ขนาด 120 X 120 ซ.ม...
                  - แบบตัวอย่างโปสเตอร์(ตัวอย่าง 2) ขนาด 120 X 120 ซ.ม...
                  - แบบตัวอย่างโปสเตอร์(ตัวอย่าง 3) ขนาด 120 X 120 ซ.ม...
                  - แบบตัวอย่างโปสเตอร์(ตัวอย่าง 4) ขนาด 120 X 120 ซ.ม...
                 

                      - ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้ทำโปสเตอร์ (Poster) ...            

                      - ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้ทำโปสเตอร์ (Poster) ...      

                      - ตัวอย่าง รูปแบบของโปสเตอร์สำหรับ เข้าร่วมประกวดนิทรรศการ...

สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย อีเมล: oce@mail.rmutk.ac.th

โทรศัพท์:0-2287-9600 ต่อ 7070,7071  แฟกซ์: - เบอร์มือถือ: 092-793-9190 Copyright © 2011. All Rights Reserved. Power by OCE-RMUTK