puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate

              สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการอบรม เรื่อง “ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐วันอังคาร ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ลงทะเบียนเวลา ๗.๓๐-๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงทะเบียนไม่ทันจะถูกตัดสิทธิ์การออกปฏิบัติสหกิจศึกษา

 

 

ข้อปฏิบัติในการปฐมนิเทศ

  1. แต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

  2. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม

  3. ให้นักศึกษานั่งตามผังที่่กำหนดให้

              สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการอบรม เรื่อง “ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘” วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมใหญ่ ตึกอธิการบดี

 

นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 380 คน ประกอบด้วย

1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 สาขาวิชา มีจำนวน 53 คน

2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 สาขาวิชา มีจำนวน 137 คน
3) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3 สาขาวิชา มีจำนวน 144 คน
4) คณะศิปลศาสตร์ 1 สาขาวิชา มีจำนวน 40 คน

5) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 สาขาวิชา มีจำนวน 5 คน
6) คณะบริหารธุรกิจ 1 สาขาวิชา มีจำนวน 1 คน

 

 

ข้อปฏิบัติในการปฐมนิเทศ

  1. แต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

  2. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุำกกิจกรรม

  3. ให้นักศึกษานั่งตามผังที่่กำหนดให้

 

แผนผังและตารางการเข้าร่วมสหกิจ

 

     1. แผนผังที่นั่งของนักศึกษาที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ..

   

     2. ตารางดำเนินงานโครงการ..      

 

         คณะวิศวกรรม

                1. วิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 คน 

                2. วิศวกรรมโยธา จำนวน 9 คน 

                3. วิศวกรรมอิเล็กฯ จำนวน 9 คน           

                4. วิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 คน  

                5. วิศวกรรมเคมี จำนวน 1 คน 

                6. วิศวกรรมสำรวจ จำนวน 3 คน           

              

 

         คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี           

                1. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 16 คน 

                2. เทคโนโลยีและวิทยุกระจายเสียง จำนวน 50 คน 

                3. เทคโนโลยีเครื่องเรือน จำนวน 6 คน 

                4. เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ จำนวน 2 คน 

                5. วิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 44 คน 

 

 

          คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

                1. อาหารและโภชนาการ จำนวน 63 คน 

                2. การออกแบบแฟชั่น จำนวน 47 คน             

                3. เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพทเทิร์น จำนวน 30 คน 

      

 

         คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

                1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 คน 

 

        

         คณะศิปศาสตร์

                1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญหาไทย จำนวน 34 คน            

 

        

         คณะบริหารธุรกิจ

                1. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน            

 

               

 

เอกสารแนบสำหรับอาจารย์ประสานงาน

Power Point ปฐมนิเทศสหกิจ ปีการศึกษา 2/2558  alt

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน..  

ตารางเข้ากลุ่มโครงการ..

 

 

* หากไม่ดำเนินการตามข้อปฏิบัตินี้จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษา*

              สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการอบรม เรื่อง “ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘” วันอังคาร ที่ 7 กรกฎาคม 2558  ณ หอประชุมอาคาร 7 บพิตรพิมุขมหาเมฆ

 

นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 660 คน ประกอบด้วย

1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 สาขาวิชา มีจำนวน 154 คน

2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 สาขาวิชา มีจำนวน 137 คน
3) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 6 สาขาวิชา มีจำนวน 332 คน
4) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 2 สาขาวิชา มีจำนวน 21 คน

5) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3 สาขาวิชา มีจำนวน 13 คน
6) คณะบริหารธุรกิจ 1 สาขาวิชา มีจำนวน 3 คน

 

 

ข้อปฏิบัติในการปฐมนิเทศ

  1. แต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

  2. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุำกกิจกรรม

  3. ให้นักศึกษานั่งตามผังที่่กำหนดให้

 

แผนผังและตารางการเข้าร่วมสหกิจ

 

     1. แผนผังที่นั่งของนักศึกษาที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ..

     2. ตารางดำเนินงานโครงการ..

         คณะวิศวกรรม

                1. วิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 คน รายชื่อ...

                2. วิศวกรรมโยธา จำนวน 3 คน รายชื่อ...

                3. วิศวกรรมอิเล็กฯ จำนวน 39 คน รายชื่อ...

                4. วิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 50 คน รายชื่อ...

                5. วิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 32 คน รายชื่อ...     

                6. วิศวกรรมเคมี จำนวน 19 คน รายชื่อ...     

                7. วิศวกรรมสำรวจ จำนวน 10 คน รายชื่อ...               

              

 

         คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี           

                1. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 38 คน รายชื่อ...

                2. เทคโนโลยีการพิมพ จำนวน 19 คน รายชื่อ...

                3. เทคโนโลยีเครื่องเรือน จำนวน 5 คน รายชื่อ...

                4. เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร จำนวน 31 คน รายชื่อ...

                5. เคมี จำนวน 47 คน รายชื่อ...

 

 

          คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

                1. อาหารและโภชนาการ จำนวน 130 คน รายชื่อ...

                2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 33 คน รายชื่อ...                

                2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 46 คน รายชื่อ...

                2. ธุรกิจอาหาร จำนวน 86 คน รายชื่อ...

                2. เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพทเทิร์น จำนวน 10 คน รายชื่อ...

                2. ธุรกิจเสื้อผ้า จำนวน 27 คน รายชื่อ...


 

         คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

                1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 คน รายชื่อ...

                2. เทคโนโลยีอุตสาหการ จำนวน 3 คน รายชื่อ...

 

        

         คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

                1. วิศวกรรมสิ่งทอ จำนวน 10 คน รายชื่อ...                

                2. วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ จำนวน 11 คน รายชื่อ...

 

        

         คณะบริหารธุรกิจ

                1. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 คน รายชื่อ...                

 

               

 

เอกสารแนบสำหรับอาจารย์ประสานงาน

Power Point ปฐมนิเทศสหกิจ ปีการศึกษา 2/2557  alt

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน..  

ตารางเข้ากลุ่มโครงการ..

 

 

* หากไม่ดำเนินการตามข้อปฏิบัตินี้จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษา*

สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย อีเมล: oce@rmutk.ac.th , oce.rmutk@gmail.com โทรศัพท์:0-2287-9600 ต่อ 7070,7071  แฟกซ์: - เบอร์มือถือ: 092-793-9190 Copyright © 2011. All Rights Reserved. Power by OCE-RMUTK