puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate

*** Update 21 ธ.ค. 2561 ***

ประกาศสำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างประจำสำนักงานสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

---------------------------------------

     สำนักงานสหกิจศึกษามีความประสงค์รับสมัครพนักงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ยื่นใบสมัครที่สำนักงานสหกิจศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี ชั้น 2 ห้อง 202 R เวลา 9.00-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกวันที่ 21 ธันวาคม 2561 สอบวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ประกาศผลวันที่ 26 ธันวาคม 2561 รายละเอียดดังเอกสารตามลิงค์ด้านล่างนี้

คลิกประกาศรับสมัคร logo pdf

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว logo pdf

 

      จากการประกาศรับสมัครดังกล่าว สำนักงานสหกิจศึกษาขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปดังนี้

     1 รหัสประจำตัวสอบ 10001 นายศุภนัฐ พอกทรัพย์

     ขอให้มาสอบในวันเวลาที่กำหนดข้างต้นด้วย

 คลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ logo pdf 

 

 

 

สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย อีเมล: oce@mail.rmutk.ac.th

โทรศัพท์:0-2287-9600 ต่อ 7070,7071  แฟกซ์: - เบอร์มือถือ: 092-793-9190 Copyright © 2011. All Rights Reserved. Power by OCE-RMUTK