puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate


 

เรียน อาจารย์แนะแนว /ฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายสหกิจศึกษา เนื่องจากบริษัท โกลเด้นเวลธ์ จำกัด ในเครือ ทีซีซี กรุ๊ป มีความต้องการรับสมัคร นักศึกษาจบใหม่ในสาขา บริหารธุรกิจ และสาขาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จึงขอความอนุเคราะห์ ในการติดประการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน หรือ ช่องทาง  อื่น ๆ ของทางมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ทางส่วนทรัพยากรบุคคล ได้แนบเอกสารประการตำแหน่งงานเพื่อขอความอนุเคราะห์ มา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

วิโญ คนกล้า

ลายละเอียดเพิ่มเติม...

สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย อีเมล: oce@mail.rmutk.ac.th

โทรศัพท์:0-2287-9600 ต่อ 7070,7071  แฟกซ์: - เบอร์มือถือ: 092-793-9190 Copyright © 2011. All Rights Reserved. Power by OCE-RMUTK