puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate


 

      บริษัท เจนเน็กซ์ โซลูชั่นส์ จากัด เปิดดาเนินธุรกิจมากว่า 18 ปี เป็นองค์กรที่ให้บริการปรึกษาและวางระบบบริหารจัดการทางด้านซอฟแวร์ในกลุ่ม อุตสาหกรรมการโรงแรม และธุรกิจบริการ ปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงมีนโยบายรับนักศึกษาที่ต้องการเข้ารับการฝึกงานจริงกับองค์กรเอกชน ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอาจมีโอกาสได้ร่วมงานกับองค์กรหลังจากจบการ ศึกษา

ลายละเอียดเพิ่มเติม...

สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย อีเมล: oce@mail.rmutk.ac.th

โทรศัพท์:0-2287-9600 ต่อ 7070,7071  แฟกซ์: - เบอร์มือถือ: 092-793-9190 Copyright © 2011. All Rights Reserved. Power by OCE-RMUTK