puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate

 

สสศ.01 แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา  ...

สสศ.02 ใบสมัครปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  สมัครสหกิจออนไลน์

สสศ.03 แบบตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา  ...

สสศ.04 แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา  ...

สสศ.05 แบบประเมินผลนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ...

สสศ.06 แบบแจ้งตำแหน่งงานและลักษณะงาน  ...

สสศ.07 แบบแจ้งรายละเอียดสถานที่ปฎิบัติงานสหกิจศึกษา  ...

สสศ.08 แบบขออนุมัติการออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา  ...

สสศ.09 แบบบันทึกการนิเทศสหกิจศึกษา ( รายบุคคล )  ...

สสศ.09 แบบบันทึกการนิเทศสหกิจศึกษา ( รายกลุ่ม )  ...

สสศ.10 แบบคำร้องสหกิจศึกษา  ...

สสศ.11 แบบประเมินผลการนิเทศงานสหกิจศึกษา ( แบบใหม่ )  ...

สสศ.12 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดสหกิจศึกษา  ...

สสศ.14 แบบประเมินความพึงพอใจของพนักงานที่ปรึกษาสหกิจศึกษา(พี่เลี้ยง)ต่อการจัดสหกิจศึกษา  ...

สสศ.15 แบบประเมินสรุปผล การประเมินรายงานการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา  ...

สสศ.16 แบบประเมินสรุปผล การนำเสนอผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  ...

สสศ.คข. 03 เอกสารยืนยันการใช้ประโยชน์จากโครงานสหกิจศึกษา  ...

แบบฟอร์มลักษณะงาน (Job Description)  ...

ใบคําร้องขอชี้แจงเหตุผล  ...

แบบหนังสือให้คำยินยอมของนักศึกษาสหกิจศึกษาและผู้ปกครอง(ทำประกันชีวิตนักศึกษา)  ...

 

แบบฟอร์มขออนุญาติส่งนักศึกษาไปปฎิบัติงานสหกิจศึกษาต่างประเทศ

ตป-สสศ. 01 แบบคำขออนุญาติส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ  ...

ตป-สสศ. 02 แบบหนังสือให้คำยินยอมของผู้ปกครอง  ...

ตป-สสศ. 03 แบบสัญญาของนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ  ...

 

 

 

แบบฟอร์มการส่งประกวดผลงานสหกิจศึกษา

การจัดทำโปสเตอร์ ให้ทำไฟล์ที่สามารถพิมพ์ลงบนบอร์ดขนาด 100x240 cm ตามตัวอย่างนี้

แบบเสนอข้อมูลสำหรับการคัดเลือกโครงงานสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย....logo_word.png - 1.54 KB

 

 

.......................................................................................................................................................

 

 
 

สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย อีเมล: oce@mail.rmutk.ac.th

โทรศัพท์:0-2287-9600 ต่อ 7070,7071  แฟกซ์: - เบอร์มือถือ: 092-793-9190 Copyright © 2011. All Rights Reserved. Power by OCE-RMUTK