puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate

 

แบบฟอร์มโครงการฝังตัวสำหรับอาจารย์

1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ  ...

    1.2 แบบฟอร์มข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ

          1.1 กรณีออกปฏิบัติงานด้วยรถส่วนตัว ...

                1.1.1 เบิกค่าน้ำมัน ก.ม ละ 4 บาท ( ขาไป 2 บาท - ขากลับ 2 บาท รวมกันเป็น 4 บาท )  เว็ปไซค์คิดระยะทาง คลิก...!!!

                1.1.2 เบิกค่าที่พักได้ไม่เกินวันละ 800 บาทต่อวัน ( ถ้าฝังตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑน จะไม่สามารถเบิกค่าที่พักได้ )

          1.2 กรณีออกปฏิบัติงานด้วยรถสาธารณะ เช่น รถตู้, Taxi, รถประจำทาง เป็นต้น  ...

                1.2.1 กรณีเดินทางในภายในตัว กรุงเทพฯ และปริมณฑณ เบิกค่าเดินทางได้ไม่เกินวันละ 400 บาทต่อวัน  เว็ปไซค์คิดระยะทาง  คลิก...!!!

                         1.2.1.1 ข้าราชการไม่ต่ำกว่า ระดับ 6 และเดินทางระยะทาง ไป -กลับ ไม่ต่ำกว่า 32 กิโลเมตร สามารถเบิกค่าเดินทาง ไม่เกิน 400 บาท

                         1.2.1.2 ถ้าไม่ได้เป็นข้าราชการหรือเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ต้องเขียนรายงานการเดินทางการใช้เงินด้วย ถึงจะเบิกค่าใช้จ่ายได้ สามารถเบิกค่าเดินทาง ไม่เกิน 400 บาท

                         1.2.1.3 เบิกค่าที่พักไม่ได้

                1.2.2 กรณีเดินทาง ต่างจังหวัด

                         1.2.2.1 ต้องเขียนรายงานการเดินทางการใช้เงินด้วย ถึงจะเบิกค่าใช้จ่ายได้                 

                         1.2.2.2 เบิกค่าที่พักได้ไม่เกินวันละ 800 บาทต่อวัน

                  

   1.3 ตารางปฏิบัติงาน ...

          1.1 ถ้าออกปฏิบัติงานมากกว่า 12 ชั่วโมงขึ้น ได้เบี้ยเลี้ยงวันล่ะ 240 บาทต่อวัน

          1.2 ถ้าออกปฏิบัติงานมากว่า 6 ชั่วโมงไป แต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ได้เบี้ยเลี้ยงวันละ 120 บาทต่อวัน

   1.4 ใบรับรองจากสถานประกอบการทำเข้าร่วมโครงการ...

  

ตัวอย่างเอกสารที่ต้องส่ง

ตัวอย่างเอกสารที่ต้องส่ง(เพิ่มเติ่ม)

**อาจารย์สามารถเบิกจ่ายเงินค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในแต่ละวันได้ไม่เกินวันที่ 15 ส.ค 57 ของปีงบประมาณ 2557** 

   

     *เงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วมโครงการฝังตัว*

        1. ต้องเขียนใบสมัครแนบมาพร้อมกับตารางปฏิบัติงานและแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการ ด้วยทุกครั้ง

        2. ต้องส่งแบบฟอร์มต่างๆ ก่อนอาจารย์ทุกท่านจะออกโครงการฝังตัว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน 

        3. อาจารย์จะไม่สามารถเบิกจ่ายค่าเดินทางต่างๆ ก่อนหนังสือจะได้รับการอนุมัิติจากท่านอธิการ เช่น ออกโครง 5 ก.พ 56 แต่หนังสืออนุมัติจากอธิการ 10 ก.พ 56 ดังนั้น อาจารย์จึงต้องส่งแบบฟอร์มต่างๆ มาก่อน อย่างน้อยเป็นเวลา 15 วัน เพื่อดำเนินการ

        4. อาจารย์จะเข้าปฏิบัติงานได้ ไม่เกินปีงบประมาณของปีนั้นๆ

 

 

สำหรับอาจารย์ที่ร่วมโครงการฝั่งตัวในสถานประกอบการเสร็จสิ้นแล้ว

 

รายงานประกอบด้วย

1. รูปเล่มรายงาน

 

 

     บทที่ 1. รายละเอียดของสถานประกอบ
                  - สถานที่ตั้ง

                  - ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ หรือ สินค้าของสถานประกอบการ

                  - ผังองค์กรหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
                  - ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

     บทที่ 2. รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  

     บทที่ 3. สรุปผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

 

     บทที่ 4. ภาพประกอบการปฏิบัติงาน

 

2. แบบฟอร์มรายงานผลจากการเข้าร่วมโครงการ ...

 

3. ไฟล์นำเสนอรายงานในรูปแบบ PPT ความยาวไม่เกิน 10 นาที

 

4. CD บันทึกไฟล์รูปเล่มรายงานและไฟล์นำเสนอ

 

**** ให้ทำเล่มรายงานเอกสาร ส่งสำนักงานสหกิจศึกษา จำนวน 2 ชุด *******

 

รายงานการเบิกจ่ายเงิน

 

1. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

    1.1 ใบเบิกกรณีเอานำรถส่วนตัวไปเอง ...

    1.2 ใบเบิกกรณีไปรถสาธารณะ เช่น รถตู้ รถเมลล์ รถ Taxi  ...

 

2. แบบประเมินโครงการการฝังตัว ...

 

**** ตัวอย่างการทำใบเบิกค่าใช้จ่าย**** ...

 

 

 

 

สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย อีเมล: oce@mail.rmutk.ac.th

โทรศัพท์:0-2287-9600 ต่อ 7070,7071  แฟกซ์: - เบอร์มือถือ: 092-793-9190 Copyright © 2011. All Rights Reserved. Power by OCE-RMUTK