puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate

 

1. เอกสารสำหรับประกอบการประชุม มคอ.4

    1.1 มคอ.4 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ คลิกที่นี่ ...

    1.2 มคอ.4  สาขาถ่ายภาพ คลิกที่นี่...

    1.3 มคอ.4 สาขาธุรกิจ คลิกที่นี่...

    1.4 มคอ.4 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คลิกที่นี่...

 

2. เอกสารแบบประเมินประกอบการประชุม มคอ.

    2.1 เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ

          2.1.1 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดสหกิจศึกษา ที่นี่...

          2.1.2 แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานสหกิจศึกษา ที่นี่...

          2.1.3 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาต่อการจัดสหกิจศึกษา ที่นี่...

    2.2 เครื่องมือประเมินผลสัมฤทธิ์

          2.2.1 แบบประเมินสรุปผล การนำเสนอผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่นี่...

          2.2.2 แบบประเมินสรุปผล การประเมินรายงานการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่นี่...

   

3. เอกสารสำหรับ มคอ.3

    3.1 ประมวลรายวิชา ( Course Syllabus ) คลิกที่นี่ ...

    3.2 รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3(ล่าสุด) คลิกที่นี่...

 

 

เอกสารตัวอย่าง มคอ. ของสาขาต่างๆ

1. มคอ. 3  คลิกที่นี่ ...

2. มคอ. 4  คลิกที่นี่ ...
3. มคอ. 5  คลิกที่นี่ ...
4. มคอ. 6  คลิกที่นี่ ...

สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย อีเมล: oce@mail.rmutk.ac.th

โทรศัพท์:0-2287-9600 ต่อ 7070,7071  แฟกซ์: - เบอร์มือถือ: 092-793-9190 Copyright © 2011. All Rights Reserved. Power by OCE-RMUTK