puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate

วิสัยทัศน์ ( VISION)
สำนักงานสหกิจศึกษา มุ่งเน้นเป็นสหกิจ 100 % เป็นศูนย์กลางเน้นทำเป็นในการพัฒนาทักษะ เห็นอณาคตการปฏิบัติงานชัดเจนจริงของนักศึกษาสหกิจศึกษา และสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ

พันธกิจ (MISSION)
1.บริหารจัดการระบบสหกิจศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ
3.สนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาที่เข้าร่วมระบบสหกิจศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ
4.อนุรักษ์และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ

 

ยุทธศาสตร์ ( Strategic )

1.การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสหกิจศึกษากับนักศึกษาสหกิจศึกษาสถานประกอบการ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลกรุงเทพ

2.การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาสถานประกอบการและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

3. การจัดทำฐานข้อมูลของสถานประกอบการ

4. การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ

5. สร้างความสำพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการเป็นอย่างต่อเนื่อง

6. การสนับสนุนและร่วมพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาให้ทันสมัย

7. การให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

8. การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา

9. การจัดแสดงผลการปฏิบัติงานของสหกิจศึกษา

สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย อีเมล: oce@mail.rmutk.ac.th

โทรศัพท์:0-2287-9600 ต่อ 7070,7071  แฟกซ์: - เบอร์มือถือ: 092-793-9190 Copyright © 2011. All Rights Reserved. Power by OCE-RMUTK