puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate

คุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา
• มีสถานะเทียบเท่าชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ในภาคการเรียนที่แผนการเรียนกำหนดไว้

- หลักสูตร 4 ปี (ปกติ) ชั้นปีที่ 4 ภาคการเรียนที่ 1

- หลักสูตร 3 ปี (เทียบโอน) ชั้นปีที่ 3 ภาคการเรียนที่ 1

- หลักสูตร 3½ ปี (สมทบ) ชั้นปีที่ 3 ภาคการเรียนที่ 2

- หรือพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ

• มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาก่อนสมัครเข้าโครงการไม่น้อยกว่า 2.00
• สอบผ่านรายวิชาพื้นฐานที่สาขาวิชากำหนดเป็นวิชาเงื่อนไขของสหกิจศึกษาจึงจะได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาได้
• เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวินัยนักศึกษา
• มีวุฒิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองได้ดี

• ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ


การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน  
โครงการ สหกิจศึกษาจะจัดให้มีการอบรมนักศึกษาในภาคการศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเตรียมให้นักศึกษามีความพร้อมสูงสุดก่อนที่จะไปปฏิบัติงาน โดยมีหัวข้อที่จะอบรม เช่น ความคาดหวังของสถานประกอบการต่อนักศึกษาฝึกงาน การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน การเขียนรายงาน เป็นต้น นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด มิฉะนั้นจะไม่รับพิจารณาไปปฏิบัติงานและต้องออกจากการเป็นนักศึกษาหลักสูตร สหกิจศึกษาโดยปริยาย

หน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา

1  ต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

2  ติดต่อส่งเอกสาร ติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรม และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกิจศึกษา ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

3  หมั่นฝึกฝนและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

4  ต้องไปรายงานตัวภายในวันและเวลาที่กำหนด พร้อมด้วยหนังสือส่งตัว

5  ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มกำลังความสามารถ

6  อยู่ในระเบียบวินัยหรือข้อบังคับของสถานประกอบการ

7  หาก มีปัญหาในการปฎิบัติงาน หรือมีเหตุทะเลาะวิวาทในสถานประกอบการทุกกรณี ต้องรีบติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา หรือเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาโดยทันที

ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ
• เป็นการเรียนรู้วิชาชีพจากประสบการณ์ตรงในสถานที่ทำงานจริงแตกต่างไปจากการเรียนในห้องเรียน
• เกิด การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ และมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ
• เป็นการนำความรู้ที่เรียนในมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปฏิบัติงาน แสวงหานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ การแก้ปัญหาในวิชาชีพ
• เป็นการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานวิชาชีพ สร้างทักษะความชำนาญ สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีโดยไม่ต้องไปฝึกงานอีก
• เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสวงหาความรู้ ความสามารถ บุคลิกลักษณะของตนเอง
• ส่งผลให้ผลการเรียนดีขึ้นภายหลังการปฏิบัติงาน เนื่องด้วยมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้นจากประสบการณ์ การปฏิบัติจริง
• เกิดทักษะในการสื่อสารข้อมูล ( Communication Skills)
• สามารถเลือกสายอาชีพได้ถูกต้อง เนื่องจากได้รับทราบความถนัดของตนเองมากขึ้น

สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย อีเมล: oce@mail.rmutk.ac.th

โทรศัพท์:0-2287-9600 ต่อ 7070,7071  แฟกซ์: - เบอร์มือถือ: 092-793-9190 Copyright © 2011. All Rights Reserved. Power by OCE-RMUTK