puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate

อาจารย์ที่ปรึกษาบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
• รับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษาในภาควิชาของตน
• การนิเทศงาน ณ สถานประกอบการอย่างน้อย 2 ครั้ง
• ให้คำปรึกษา พิจารณาหัวข้อโครงงานของนักศึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษา
• ประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษา
• ประสานงานการจัดกิจกรรมสหกิจศึกษาภายหลังนักศึกษากลับจากสถานประกอบการ

บทบาทและหน้าที่ของผู้ประสานงานสหกิจศึกษาระดับสาขาวิชา
• พิจารณาคุณสมบัติทางวิชาการของนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
• ประสานระหว่างมหาวิทยาลัย (สำนักงานสหกิจศึกษา) ในการรับนโยบายสู่การปฏิบัติ
• เป็นศูนย์ประสานงานในการจัดหาสถานประกอบการที่จะส่งนักศึกษาสหกิจไปปฏิบัติงาน เป็นศูนย์ข้อมูลของสาขาวิชา
• เป็น ผู้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจของสาขาวิชา ในการที่จะออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ รวมทั้งการส่งข่าวสารข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว
• เป็นศูนย์รับฟัง ขยายผลและยกย่องเชิดชูผู้มีส่วนในการส่งเสริมสหกิจศึกษาของสาขาวิชา

บทบาทและหน้าที่ของผู้ประสานงานสหกิจศึกษาระดับคณะ
• กำหนดแผนงาน เป้าหมายในการจัดส่งนักศึกษาและคณาจารย์เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
• จัดทำหลักสูตร แผนการเตรียมการสอนของคณะแล้วแต่กรณี เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดสหกิจศึกษาของคณะ
• ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดสหกิจศึกษา
• เป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์ของคณะ

การนิเทศงานสหกิจศึกษา
สำนัก งานสหกิจศึกษา ได้จัดให้มีการนิเทศงานโดยคณาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจำสาขาวิชาที่มี นักศึกษาไปปฏิบัติงาน โดยอาจจะมีเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาหรือคณาจารย์ที่สนใจร่วมเดินทางไปนิเทศ ระหว่างที่นักศึกษาในสังกัดสาขาวิชาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์ของการนิเทศงานสหกิจศึกษา ดังนี้
• เพื่อเป็นการสร้าง ขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาที่กำลังปฏิบัติงานโดยลำพัง ณ สถานประกอบการซึ่งนักศึกษาจะต้องอยู่ห่างไกลครอบครัว เพื่อนและคณาจารย์
• เพื่อดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา
• เพื่อ ช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งปัญหาด้านวิชาการและปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาในสภาวะการทำงานจริง
• เพื่อ ขอรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับแนวความคิดการมาปฏิบัติงานของ นักศึกษาในระบบสหกิจศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งกันและกัน
• เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการนิเทศงานสหกิจศึกษา ประกอบด้วย
• เจ้า หน้าที่สำนักงานสหกิจศึกษา จะประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาทุกสาขาวิชาเพื่อกำหนดแผนการนิเทศ งานของสาขาวิชาทั้งภาคการศึกษา โดยใช้แบบฟอร์มการแจ้งการออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ( นักศึกษาทุกคนที่ไปปฏิบัติงานจะต้องได้รับการนิเทศงานอย่างน้อย 2 ครั้ง ในระหว่างที่ปฏิบัติงาน)
• อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเดินทางไปนิเทศ งานตามแผนการนิเทศโดยมีหัวข้อนิเทศงาน คือ ตรวจสอบคุณภาพงานและหัวข้อรายงานที่สถานประกอบการมอบหมาย (กรณีสถานประกอบการมีหัวข้อรายงานให้นักศึกษาทำ) ติดตามผลการปฏิบัติงานความก้าวหน้าในการจัดทำรายการของนักศึกษาให้คำปรึกษา และช่วย แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางด้านวิชาการและการพัฒนาตนเองของนักศึกษา
• ภายหลังเดินทางกลับอาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการนิเทศงาน ตามแบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษาและส่งมอบคืนสำนักงานสหกิจศึกษา

ประโยชน์ที่อาจารย์จะได้รับ
• สามารถพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบัน
• เป็นการเพิ่มศักยภาพของอาจารย์
• เป็นการเพิ่มประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และได้นำปัญหาที่เกิดขึ้นจริงมาดัดแปลงให้เป็นปัญหาในห้องเรียน
• สามารถนำประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ปรึกษามาทำงานวิจัยได้
• สามารถรับเป็นที่ปรึกษาให้กับสถานประกอบการได้
• อาจารย์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้น
• ได้รับค่าตอบแทนจากมหาวิทยาลัย

สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย อีเมล: oce@mail.rmutk.ac.th

โทรศัพท์:0-2287-9600 ต่อ 7070,7071  แฟกซ์: - เบอร์มือถือ: 092-793-9190 Copyright © 2011. All Rights Reserved. Power by OCE-RMUTK