puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate

การรับนักศึกษาสหกิจเข้าปฏิบัติงาน

• คัดเลือกนักศึกษาโดยพิจารณาจากเอกสารสมัครและสัมภาษณ์

• ปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อให้รู้จักองค์กร โครงสร้างองค์กร ผลิตภัณฑ์ ความคาดหวังและข้อปฏิบัติ ต่าง ๆ ขององค์กร

• ส่งนักศึกษาเข้ารับการปฏิบัติงาน ณ ต้นสังกัด โดยนำนักศึกษาไปพบกับผู้บังคับบัญชา / พี่เลี้ยงต้นสังกัด เพื่อแนะนำสถานที่ทำงาน ลักษณะงานและความรับผิดชอบให้แก่นักศึกษา พร้อมทั้ง มอบเอกสารต่อไปนี้ให้กับพนักงานพี่เลี้ยง

• นักศึกษาปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีพี่เลี้ยงคอยดูแลให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ประโยชน์ที่ทางสถานประกอบการจะได้รับ

• ลดการจ้างงานและค่าตอบแทนลง โดยให้นักศึกษาสหกิจซึ่งมีความรู้ด้านวิชาการเพียงพอ ระดับหนึ่ง เข้าปฏิบัติงานทดแทนพนักงานที่ขาดไป หรือเป็นผู้ช่วยพนักงานและให้ค่าตอบแทนที่พอเหมาะกับลักษณะงาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามนโยบายของสถานประกอบการนั้น ๆ

• มีนักศึกษาที่มีความกระตือรือร้นและมีความพร้อมทางวิชาการช่วยปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลาที่ยาวขึ้นกว่าการฝึกงานปกติ คือ 17 สัปดาห์ หรือประมาณ 4 เดือน

• พนักงานประจำจะมีเวลามากขึ้น ที่จะไปปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นที่มีความยากและซับซ้อนยิ่งขึ้น

• คณาจารย์กับนักศึกษาจะได้มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการลดภาระภาย

ในองค์กร

• เกิดความร่วมมือกันทางวิชาการระหว่างผู้บริหารสถานประกอบการกับคณาจารย์ของทาง

มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องตลอดไป

• เป็นวิธีการหนึ่งในการสรรหาพนักงานประจำที่มีความรู้ความสามารถตรงกับ ตำแหน่งงาน โดยอาจลดเวลาในการสอนงานและเวลาในการทดลองงานลงได้

• สถานประกอบการเป็นที่รู้จักมากขึ้นในด้านการให้ความร่วมมือด้านงานบริการกับมหาวิทยาลัย

• เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการและเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ องค์กร ในด้านการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและช่วยพัฒนาบัณฑิตของชาติ

• สิทธิที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย อีเมล: oce@mail.rmutk.ac.th

โทรศัพท์:0-2287-9600 ต่อ 7070,7071  แฟกซ์: - เบอร์มือถือ: 092-793-9190 Copyright © 2011. All Rights Reserved. Power by OCE-RMUTK