puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate
puppies ebay certificate

สหกิจศึกษาคืออะไร
     ในสภาวะการณ์ปัจจุบันใน ตลาดแรงงานมีการแข่งขันและลักษณะของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานมีความต้องการได้พัฒนาไป ความต้องการของสถานประกอบการที่ต้องการให้มีในตัวบัณฑิต ได้แก่ การเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ในด้านการงาน ความคิดริเริ่ม ระเบียบวินัย จริยธรรม ศีลธรรม การสื่อสารข้อมูล การเป็นผู้นำ เป็นต้น สิ่งที่ท้าทายสำหรับบัณฑิตในปัจจุบัน คือ การได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความจริงของการทำงานและ การเรียนรู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะของงานอาชีพและทักษะด้าน พัฒนาตนเอง นอกเหนือไปจากทักษะด้านวิชาการ ทักษะเหล่านี้จะเรียนรู้และพัฒนาได้โดยเร็วเมื่อนักศึกษาได้มีโอกาสไป ปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการต่างๆ

หลักการและเหตุผล
     สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นแผนการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นให้นักศึกษาได้นำเอาวิชาการทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติต่างๆ ที่ได้ศึกษามาแล้ว นำไปปฏิบัติในสถานประกอบการให้ได้ผลดี ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงาน และทำให้นักศึกษามีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่สถานประกอบการต้องการมากที่ สุด เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับสถานประกอบการที่นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการ ต่อบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายนอก

ปรัชญา "มหาวิทยาลัยชีวิต เริ่มต้นที่สหกิจศึกษา "

ภารกิจหลัก
     คัดเลือกนักศึกษาและจัดหาสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษาออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการ ทำงานจริงในสถานประกอบการ
     2. ศึกษาเรียนรู้เรื่องการจัดและบริหารงานในสถานประกอบการ อย่างละเอียด
     3. ได้พบเห็นปัญหาต่างๆ ที่แท้จริงของสถานประกอบการและ คิดค้นวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
     4. ศึกษาเกี่ยวกับบุคลากรส่วนต่างๆ ของผู้ร่วมปฏิบัติงานสถานประกอบการทั้งด้านบุคลิกภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบการทำงานร่วมกันและการปฏิบัติงานเฉพาะทาง
     5. รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมในสถานประกอบการ การเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่เหมาะสม
     6. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย กับ สถาน ประกอบการที่นักศึกษาไปปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษา
     7. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพต่อบุคคลและ สถาบันต่างๆที่อยู่

ภายนอก

หลักสูตรที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา
     มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้จัดระบบการศึกษาเพื่อเป็น ระบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษา จะประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา (1 ภาคการศึกษามีระยะเวลา 17 สัปดาห์) และ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษามีระยะเวลาเท่ากับ 17 สัปดาห์

หลักสูตรสหกิจศึกษามีลักษณะดังนี้
      1. เป็นหลักสูตรบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และหลักสูตรอื่นๆ ที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา โดยที่สาขาวิชาต้นสังกัดของนักศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบ คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าร่วมสหกิจศึกษา
       2. จัดภาคการศึกษาสหกิจศึกษาไว้ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีที่ 3 ( ภาคสมทบ) และภาคการศึกษาที่ 1 ของปีที่ 4 ( ภาคปกติ)
       3. ภาคการศึกษาสหกิจศึกษามีค่าเท่ากับ 6 หน่วยกิต การประเมินผลเป็น S และ U
       4. กำหนดให้นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา โดยจะต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานตามที่กำหนด ทั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 17 สัปดาห์

หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ
     มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า สำนักงานสหกิจศึกษา (Office of Cooperative Education : OCE) ภายใต้การกำกับของอธิการบดี เพื่อทำหน้าที่พัฒนารูปแบบระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษาให้เหมาะสม และ รับผิดชอบการประสานงาน ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์และสถานประกอบการ ในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

1. เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา (OCE Coordinator)
     บุคลากร ที่สังกัดสำนักงานสหกิจศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่สถานประกอบการ อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และนักศึกษาสหกิจศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ในฝ่ายต่างๆ
2. อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา (OCE Advisor)
        ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานด้านสหกิจศึกษาภายในสาขาวิชา ดังนี้
              • ชี้แจงสถานการณ์ที่นักศึกษาจะต้องประสบและเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นใน

สถานประกอบการ
              • นิเทศงาน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อนักศึกษา 1 คน
              • ให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการเพื่อช่วยแก้ปัญหาในการทำงาน ผ่านการปฏิบัติงานของ

นักศึกษาสหกิจศึกษา
              • พบปะร่วมปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษา และผู้บริหารสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกงาน

เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ
              • สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อคณะผู้บริหาร และผู้ร่วมงานในสถานประกอบการที่ไปนิเทศนัก

ศึกษาสหกิจศึกษา
              • เข้าร่วมในการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ และกิจกรรมที่สำนักงานสหกิจศึกษาจัดขึ้น
            • พิจารณาผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อประเมินผลการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษาสหกิจศึกษาตามวันและเวลาที่กำหนด

ลักษณะงานสหกิจศึกษา ( ในส่วนของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติการในสถานประกอบการ)
      1. เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว
      2. มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอน ( งานมีคุณภาพ)
      3. ทำงานเต็มเวลา (Full Time)
      4. ระยะเวลาการปฏิบัติงานเต็ม 1 ภาคการศึกษา ( ประมาณ 17 สัปดาห์)

สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย อีเมล: oce@mail.rmutk.ac.th

โทรศัพท์:0-2287-9600 ต่อ 7070,7071  แฟกซ์: - เบอร์มือถือ: 092-793-9190 Copyright © 2011. All Rights Reserved. Power by OCE-RMUTK